Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rekuperator.shop świadczy usługi drogą elektroniczną: umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem"). Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy www.rekuperator.shop jest Murano Feniks Sp. z o.o. . Sklep www.rekuperator.shop jest prowadzony przez firmę:

Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30 NIP: 5882461271 REGON: 38696678 KRS: 0000858484 email kontakt@muranofeniks.pl

zamówienia, faktury, przesyłki (+48) 516 433 819 (Opłata jak za połączenie lokalne) www.rekuperator.shop 

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Adres do korespondencji: Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30 84-200 Wejherowo. Zakup w sklepie internetowym www.rekuperator.shop oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Warunki wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną

W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną wymagane jest spełnienie następujących wymagań technicznych: posiadania sprzętu komputerowego o wymaganych minimalnych parametrach technicznych, (komputer, tablet, smartfon); dostęp do Internetu; dostęp do konta poczty elektronicznej, posiadanie czynnego adresu e-mail. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. Jeżeli dana Usługa świadczona drogą elektroniczną wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Firma Murano Feniks Sp. z o.o., faktury vat zakupowe przesyła drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.rekuperator.shop z adresu kontakt@muranofeniks.pl.

Ochrona danych i polityka prywatności

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Przetwarzanie danych Osobowych.

Produkty

Sklep Internetowy oferuje towary (zwane dalej „Produktami”). Wszystkie Produkty sprzedawane przez Murano Feniks Sp. z o.o. są wolne od wad. Zdjęcia Produktów w niektórych przypadkach mogą różnić się wymiarem od rzeczywistego wymiaru Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.

Ceny

Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN) lub walucie właściwej dla kraju Użytkownika. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Upusty cenowe od cen detalicznych przyznawane są zarejestrowanym firmom zajmującym się wentylacją po uprzedniej rejestracji. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

Procedura składania i realizacji zamówień

Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest akceptacja Polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz warunków odstąpienia od umowy. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka następnie poprzez przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ. Status realizacji zamówienia można obserwować na koncie użytkownika w zakładce „Moje Konto > Historia zamówień”. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zamówienie wraz z informującą o planowanym dniu wysyłki produktu po jego wytworzeniu. Informacja o planowanym terminie wysyłki produktu jest zawarta na stronie produktu. Po realizacji na podany w zamówieniu nr telefonu i e-mail w dniu wysyłki przesłany zostanie nr listu przewozowego z danymi kontaktowymi do spedycji. W razie wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia istnieje możliwość kontaktu telefonicznego w celu sprecyzowania szczegółów. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 09:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Murano Feniks Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane. Firma Murano Feniks Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. Firma Murano Feniks Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT za zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane osobowe/firmy wraz z podaniem nr NIP (dotyczy firm). Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów na magazynie oraz własnej realizacji produkcyjnej, minimalny czas oczekiwania wynosi 1 dni roboczych, jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia płatności.

Płatność

Sklep internetowy prowadzi formę sprzedaży na przedpłatę. Po wpłynięciu pieniędzy na konto niezwłocznie realizowane jest zamówienie. Po złożeniu zamówienia uprasza się o wpłatę należności na podane niżej dane do przelewu: Murano Feniks Sp. z o.o. nr konta PLN/EUR: 16 1090 1102 0000 0001 46915627 (Bank Santander). Prowadzimy tylko i wyłącznie sprzedaż wysyłkową.

Dostawa i odbiór

Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową. Koszty przesyłki określone są w momencie realizacji zamówienia w koszyku. Wysokość kosztów jest zależna od wielkości i wagi przesyłki. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej tylko na terenie Polski i wybranych Krajów Uni Europejskiej. Minimalny czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze, jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia płatności. Podczas odbioru przesyłki zawierającej Produkty, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Murano Feniks Sp. z o.o. faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej z konta e-mail: kontakt@muranofeniks.pl na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Klient nie wyrażający zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną proszony jest o przesłanie na adres e-mail: kontakt@muranofeniks.pl lub adres korespondencyjny firmy pisma informującego o zaprzestaniu przesyłania e-faktur i chęci otrzymywania faktur w formie wyłącznie papierowej. Klienci chcący otrzymać fakturę na firmę proszeni są o wpisanie odpowiednich danych w zamówieniu. Od 01.01.2020 r nie ma możliwości zmiany faktury z prywatnych danych klienta indywidualnego na firmę ze względu na brak możliwości dopisania NIPu do paragonu fiskalnego.

Odstąpienie od umowy

Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając Nam stosowne oświadczenie. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie Klientów - konsumentów, którzy zakupili towar jako osoba fizyczna lub działalność Jednoosobowa, a zakup nie był bezpośrednio związany z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia (zgodny z Ust. o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r) znajduje się poniżej (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

................................................. (MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

Murano Feniks Sp. z o.o. kontakt@muranofeniks.pl

Ja .................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy*:

................................................................................................................

..............................................................................................................

, numer oferty/zamówienia*..................................................................................................

Data zawarcia umowy(zamówienia)..................................................

Data odbioru przesyłki ..................................................

Imię i nazwisko/firma ......................................................

Adres ....................................................................

Data ...............................................................

Uwagi: ................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

W sytuacji, gdy do chwili skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia, sprzedawca poniósł już uzasadnione koszty w związku z tym, że zaczął wykonywać umowę, konsument jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Adres magazynu, na który należy zwrócić towar to Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Wejherowska 12 84-217 Łebno tel: 505910219. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta mailowego potwierdzenia odczytu faktury korygującej.

Reklamacje i gwarancje

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. Adres do obsługi reklamacji: Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Wejherowska 12, 84-217 Łebno, mail: kontakt@murano feniks.pl , (+48) 516-433-819

Sklep Internetowy prowadzi obsługę klienta pod numerem telefonu 516-433-819 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: kontakt@muranofeniks.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom biura obsługi klienta.

W przypadku wystąpienia usterek Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia. Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne. W ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. Sklep Internetowy nie udziela na sprzedawane produkty gwarancji wykraczającej poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość Murano Feniks Sp. z o.o., zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Murano Feniks Sp. z o.o. lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa Murano Feniks Sp. z o.o.. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy. Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2020 r.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Podczas korzystania z naszej strony chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych w celu tworzenia statystyk, w zakresie sesji strony oraz w celu zwiększania bezpieczeństwa na stronie. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę albo przejść do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów plików cookies.